Termonde (Dendermonde). To our heroes 1914-1918, 1926
Termonde (Dendermonde). To our heroes 1914-1918, 1926